Moonwalk Moonwalk < Batezarko.com

Всичко тече, но не всичко се пие!