Breakfast in America Breakfast in America < Batezarko.com

Всичко тече, но не всичко се пие!